เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีอินสไพร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นผู้ให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (System Integrator or SI) ให้กับลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย, จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายและการบริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Agreement Service)

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯได้มีแนวคิดในการขยายธุรกิจเข้าไปสู่ ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

C INSPIRE เกิดจากแนวคิดในการมองหาแรงบันดาลใจจากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโลกยุคดิจิตอล ที่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Connected – การเชื่อมต่อ
 • Creative – ความคิดสร้างสรรค์
 • Cloud – ระบบ Cloud
 • Content – เนื้อหาข้อมูล
 • Community – ชุมชน online
 • Computing – ระบบประมวลผล
 • Capability – ความสามารถในการแข่งขัน
 • Collaboration – ความร่วมมือร่วมใจกัน การสื่อสารในองค์กร
 • Cyber – สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • Challenge – ความท้าทาย
 • Commerce – การค้าขาย

 
ทั้ง 11C ที่กล่าวมานี้ถือเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าให้ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นอีก 1C ที่ถือเป็นแรงบันดาลที่สำคัญที่สุดของเรา คือ “Customers – ลูกค้า” ซึ่งเป็นที่มาของ Slogan บริษัทที่ว่า “Customers are our inspiration”