โซลูชั่นของเรา

โซลูชั่นของเรา

1. Networking and Infrastructure Solution

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบเครือข่าย (Networking and Infrastructure) ทั้งโครงข่ายสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และโครงข่ายสำหรับผู้ให้บริการ (Service Provider) ในลักษณะ Turn Key Solution โดยนำเสนอระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ทั้งทางเทคนิค การดูแลรักษาอุปกรณ์ และงบประมาณ

2. IT Solution

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบ IT สำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และสำหรับผู้ให้บริการ (Service Provider) ในลักษณะ Turn Key Solution โดยนำเสนอระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ทั้งทางเทคนิค การดูแลรักษาอุปกรณ์ และงบประมาณ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Server, Private Cloud, Hybrid Cloud, Storage Systems และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมถึงซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น Microsoft, VMware, Security Software เป็นต้น

3. Big Data & Analytic, Web Application

4. Services

นอกจากบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบที่บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีบริการอื่นๆ ดังนี้

Maintenance Agreement Service

การให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ IT ทั้งการบริการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) และการบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้ระบบงาน รวมถึง Service ต่างๆ ของผู้ใช้บริการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Consulting Service

บริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่าย โดยครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหรือการให้บริการบนพื้นฐานของระบบที่มีอยู่ และยังสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบให้รองรับกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปัจจุบัน

Outsourcing Service

ให้บริการจัดหาบุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการดูแลระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายการการปฎิบัติงานในโครงการ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตาม Policy ที่กำหนด

Training

ให้บริการจัดอบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ และระบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากร