โซลูชั่นและบริการ

โซลูชั่นและบริการ

Networking and Infrastructure Solution

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบเครือข่าย (Networking and Infrastructure) ทั้งโครงข่ายสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และโครงข่ายสำหรับผู้ให้บริการ (Service Provider) ในลักษณะ Turn Key Solution โดยนำเสนอระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ทั้งทางเทคนิค การดูแลรักษาอุปกรณ์ และงบประมาณ

IT Solution

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบ IT สำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และสำหรับผู้ให้บริการ (Service Provider) ในลักษณะ Turn Key Solution โดยนำเสนอระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ทั้งทางเทคนิค การดูแลรักษาอุปกรณ์ และงบประมาณ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Server, Private Cloud, Hybrid Cloud, Storage Systems และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมถึงซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น Microsoft, VMware, Security Software เป็นต้น

Support Services

นอกจากบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบที่บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีบริการอื่นๆ ดังนี้

Maintenance Agreement Service

การให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ IT ทั้งการบริการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) และการบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้ระบบงาน รวมถึง Service ต่างๆ ของผู้ใช้บริการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Consulting Service

บริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่าย โดยครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหรือการให้บริการบนพื้นฐานของระบบที่มีอยู่ และยังสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบให้รองรับกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปัจจุบัน

Outsourcing Service

ให้บริการจัดหาบุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการดูแลระบบเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายการการปฎิบัติงานในโครงการ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตาม Policy ที่กำหนด

Training

ให้บริการจัดอบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ และระบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากร